Däckias Integritetspolicy

1 BAKGRUND

Skyddet av dina Personuppgifter är av största vikt för oss. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) är framtagen för att förklara för dig hur vi behandlar den information om dig som vi samlar in när du har kontakt med oss eller som du lämnar till oss via våra hemsidor.

Däckia AB, org.nr 556527-6952, Box 1018, 164 21 Kista, (nedan benämnt ”Däckia”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är ”Personuppgiftsansvarig” för dina Personuppgifter och behandlar personuppgifter för de ändamål som beskrivs i avsnitt 2 nedan, i samband med att Däckia tillhandahåller tjänster och produkter till dig (som konsument) eller den du representerar (”Kundbolaget”).

2 INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter som, enligt gällande dataskyddslagstiftning (särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”GDPR”)), innehåller information som kan användas för att identifiera dig, inkluderat men inte begränsat till, ditt för- och efternamn, postadress, telefonnummer och e-postadress (nedan benämnt ”Personuppgifter”).

Du kan bli ombedd att lämna Personuppgifter till oss när du fyller i formulär på vår hemsida, när du ber att bli kontaktad av oss och/eller under vissa evenemang. Uppgifterna behandlas för de ändamål som anges i avsnitt 3 nedan. Personuppgifter som du lämnar till oss kan vara ditt namn, telefonnummer e-postadress och/eller annan övrig information som du lämnar till oss i samband med att du har kontakt med oss.

När du besöker vår hemsida samlar vi in information som kan användas för att identifiera din dator och dess webbläsare eller andra mobila enheter som du använder för att surfa på internet. Informationen samlas in genom små textfiler som kallas för ”Cookies” och genom annan liknande informationsteknik (vilka i denna Integritetspolicy tillsammans kommer att kallas för ”Cookies”). De Cookies som har lagrats tidigare gör bl a att vi kan känna igen din webbläsare när du besöker vår hemsida igen. Cookies kan komma att lagra unika identifierare, användarpreferenser och annan information som beskrivs i vår Cookie Policy. Vänligen se vår Cookie Policy för ytterligare information om Cookies.

3 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Nedan hittar du information om vilka behandlingar som Däckia utför, vilka kategorier av Personuppgifter Däckia behandlar, vilken laglig grund Däckia tillämpar samt hur länge Däckia behandlar dina Personuppgifter för de angivna ändamålen.


Ändamål: Däckia kommer att behandla dina Personuppgifter för att tillhandahålla dig eller Kundbolaget tjänster och produkter.

Behandlingar som utförs: Däckia kommer att hantera din beställning, betalning, kallelse, reklamation- och garantiärenden, påminna dig via sms, informera dig om däckens skick, lämna information till vårt försäkringsbolag vid eventuella försäkringsärenden, samt placera, lagra och hantera kakor.

Kategorier av Personuppgifter: Däckia kommer för detta ändamål behandla ditt namn, användar-ID, kontaktuppgifter, personnummer, betalningshistorik, betalningsinformation, köpinformation, registreringsnummer, uppgifter om däckstatus, fordonsuppgifter och onlineidentifikatorer (t.ex. kakor).

Laglig grund konsument: Fullgörande av köpeavtalet. Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Däckia ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Laglig grund Kundbolag: Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose Kundbolagets och vårt berättigade intresse av att uppfylla köpeavtalet.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet har genomförts och därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Periodisk gallring sker med 36 månaders mellanrum.


Ändamål: Däckia kommer att behandla dina Personuppgifter för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

Behandlingar som utförs: Däckia kommer att göra utskick av kundenkät via e-post och SMS.

Kategorier av Personuppgifter: Däckia kommer för detta ändamål behandla ditt namn, kontaktuppgifter samt registreringsnummer på fordon.

Laglig grund: Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Uppgifter sparas i upp till ett år från insamling, varpå de automatiskt kommer att anonymiseras.


Ändamål: För att marknadsföra de tjänster och produkter du eller Kundbolaget köpt av oss samt, efter separat samtycke, skicka erbjudanden från oss eller marknadsföring för koncernbolags tjänster och produkter.

Behandlingar som utförs: Däckia kan komma att göra utskick av erbjudanden och nyhetsbrev samt marknadsföra sina och sina koncernbolags tjänster och produkter via post, telefon, e-post, SMS, MMS, fax och sociala medier.

Kategorier av Personuppgifter: Däckia kommer för detta ändamål behandla ditt namn, kontaktuppgifter, köphistorik och registreringsnummer på fordon.

Laglig grund: Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose Däckias berättigade intresse av att skicka marknadsföring till dig eller det Kundbolag som är eller har varit kund hos oss samt ditt eller Kundbolagets berättigade intresse av att ta emot relevant marknadsföring. Vi kommer endast att skicka dig erbjudanden från oss eller marknadsföring från våra koncernbolag om vi separat inhämtat ditt specifika samtycke till detta. Ditt samtycke är helt frivilligt och ett avstående kommer inte att medföra några negativa konsekvenser för den produkt eller tjänst du beställt. Du har alltid möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke eller ange att du inte vill ta emot nyhetsbrev och erbjudanden genom att kontakta oss på de kontaktuppgifterna som anges under punkten 8 nedan. För att inte längre ta del av kommersiella e-postmeddelanden kan du även klicka på länken märkt med ”unsubscribe" längst ner i ett e-postmeddelande från Däckia.

Lagringsperiod: Uppgifterna gallras periodiskt med 12 månaders mellanrum efter ditt eller Kundbolagets senaste köp. Om du har lämnat samtycke till att få erbjudanden från oss och marknadsföring för våra koncernbolag kommer dina uppgifter att sparas i upp till två år från insamling.


Ändamål: För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter

Behandlingar som utförs: Däckia kommer att utföra sådan behandling som är nödvändig enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen) samt lösa tvister och tillvarata och försvara våra rättigheter.

Kategorier av Personuppgifter: För detta ändamål kommer Däckia att behandla namn, kontaktuppgifter, personnummer, registreringsnummer på fordon, betalningshistorik, betalningsinformation, den korrespondens du har med oss samt uppgifter om dina köp.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Om uppgifterna inte lämnas kan vi tvingas neka dig eller Kundbolaget köpet.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet genomförts och därefter för den tid som är nödvändig enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.


4 DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med andra när det följer av lag eller enligt följande.

(a) Företag i Pirellikoncernen. Dina Personuppgifter kan delas med Pirelli & C. S.p.A. och/eller de av bolagets dotterbolag som har säte i Europa.

(b) Tredje parter (tjänsteleverantörer och andra leverantörer). Om du tillhandahåller oss dina Personuppgifter för att kunna delta i aktiviteter, evenemang eller tävlingar kan dina Personuppgifter också komma att behandlas av tjänsteleverantörer och/eller försäkringsbolag som är betrodda av Pirelli. Sådana tredje parter har ingått sekretessavtal med oss och de har även andra juridiska åtaganden som hindrar dem från att använda informationen för andra ändamål än att utföra den överenskomna tjänsten. Detta gäller förutsatt att du inte i förväg har överenskommit eller samtyckt till något annat i förhållande till dessa tredje parter. Om inte annat anges är dessa tredje parter personuppgiftsbiträden.

(c) När det följer av lag. I vissa fall kan vi vara skyldiga att lämna ut Personuppgifter för att svara på domstolsföreläggande, stämningar, statliga utredningar eller annars enligt lag. Vi förbehåller oss också rätten att anmäla alla aktiviteter som vi, i god tro, anser vara olagliga eller som strider mot tillämplig lagstiftning till brottsbekämpande organ. Vi kan lämna ut vissa Personuppgifter när vi anser att sådant utlämnade är skäligen nödvändigt för att skydda rättigheter, egendom och vår eller andras säkerhet eller för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhetsfrågor eller tekniska problem.

(d) Affärstransaktioner. För det fall vi avser att sälja eller på annat sätt överlåta äganderätten eller kontrollen över någon del av eller all vår verksamhet eller våra tjänster till en tredje part kan vi behöva lämna ut dina Personuppgifter till potentiella köpare, både före och efter överlåtelsen. Detta kommer i så fall att ske i enlighet med för dig tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi kommer vid slutförandet av överlåtelsen kräva att köparen följer denna Integritetspolicy och endast använder och lämnar ut dina Personuppgifter i enlighet med denna. För det fall någon överlåtelse inte slutförs kommer vi att kräva att den potentiella köparen inte på något sätt använder eller lämnar ut dina Personuppgifter och att denne också raderar dina Personuppgifter.

5 DINA RÄTTIGHETER

Du har de rättigheter som framgår av för dig tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du är bosatt inom EU har du enligt GDPR rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som behandlas, rätt att korrigera uppgifterna, rätt att radera uppgifterna, rätt att begränsa behandlingen av de uppgifter som kan behandlas av oss och rätt att få dina Personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att bli underrättad om eventuella incidenter avseende dina Personuppgifter som kan äventyra sekretessen och skyddet av Personuppgifterna. För att göra gällande dina rättigheter kan du kontakta oss på Privacy.Europe@pirelli.com. Du kan också framställa klagomål till behörig tillsynsmyndighet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Vi förbehåller oss rätten att inte tillmötesgå förfrågningar relaterade till viss information om vi anser att detta skulle bryta mot någon lag eller annan laglig skyldighet eller andra registrerades rättigheter.

6 VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Däckia lagrar dina Personuppgifter i sina IT system inom EU.

7 TREDJE PARTERS INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicy behandlar enbart Däckias användning och delning av data. Vi är inte ansvariga för andra hemsidors eller applikationers integritetspolicys och uppmanar dig därför att läsa alla tillämpliga villkor och integritetspolicys som tillhandahålls av tredje parter innan du lämnar ut din information till dem.

8 BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE BARNS PERSONUPPGIFTER

Om du är under 13 år får du inte ge oss dina Personuppgifter utan giltigt samtycke från den person som har föräldraansvar för dig. Om Däckia får vetskap att Personuppgifter har samlats in från ett barn utan att samtycke från den person som har föräldraansvar över barnet har inhämtats, kommer sådan information att omedelbart raderas. Om du misstänker att Däckia har erhållit Personuppgifter från ett barn kan du kontakta oss på Privacy.Europe@pirelli.com

9 SÄKERHETEN FÖR PERSONUPPGIFTER

Vi har implementerat säkerhetsföreskrifter för att skydda dina Personuppgifter från obehörig åtkomst, felaktig användning eller utlämnande, obehöriga ändringar, olaglig förstörelse och oavsiktliga förluster. Vi ger bara tillgång till våra databaser när det är nödvändigt och då enligt strikta riktlinjer för hur informationen får användas.

Det är ditt ansvar att skydda dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt och vi rekommenderar att du använder ett särskilt lösenord till våra hemsidor, som skiljer sig från lösenord som du använder till andra hemsidor.

10 HUR DU KAN KONTAKTA OSS

Önskar du granska eller ändra dina Personuppgifter eller begära att vi raderar dina Personuppgifter i de databaser vi aktivt använder, fyll gärna i denna blankett och kontakta oss på:

Privacy.Europe@pirelli.com 

Dataskyddsombud hos Däckia är Simone Pellegrini. Om du har frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy.

Däckia AB

Att: DPO Simone Pellegrini

Box 1018

164 21 Kista

Privacy.Europe@pirelli.com