Däckhotell - mer än bara däckförvaring

Trött på att släpa tunga och smutsiga hjul fram och tillbaka till verkstaden? Prova Däckiahotell - inget vanligt däckhotell.

Tidbokning för däckskifte

Som kund i vårt Däckiahotell behöver du inte hålla reda på när det är dags att skifta däck. Det gör vi åt dig. I god tid innan skickar vi ut en automatisk tidsbokning. Beroende på vilken Däckiaanläggning du anlitar kan din påminnelse se olika ut. Och om tiden inte passar kan du lätt boka en ny på vår hemsida.

Däckiahotell - inte bara däckförvaring

Vi rengör dina däck, kontrollerar mönsterdjupet och ser till att de är fria från vägsalt och andra föroreningar. Däcken förvaras torrt och mörkt , allt för att de ska hålla så länge som möjligt. Däckskiftet utförs av våra professionella medarbetare som ser till att däcken sitter som de ska.

Med däcken på däckhotell får du tid för annat

Som kund hos Däckiahotell får du tid över för annat än att byta däck. Du slipper släpa tunga och smutsiga hjul. Dessutom sparar du utrymme hemma i förrådet.

Läs mer i villkoren för Däckiahotell.

Välj paket efter dina önskemål

Vi erbjuder fyra olika paket för att du som kund ska få den service som passar just dig. Vad de innehåller ser du här. Alla verkstäder tillhandahåller Däckiahotell, majoriteten erbjuder de fyra paketen. Pris för de olika paketen är lokalt anpassade och skiljer sig mellan orterna. 

Kontakta din Däckiaverkstad för mer information och pris.

Villkor för däckförvaring

Däckförvaring: Med däckförvaring avses förvaring av däck, fälgar eller hjul (däck och fälgar), nedan gemensamt kallat ”Däck”.

Inlämnare: Med inlämnare avses den som lämnat in Däck för förvaring.

Kund: Med Kund avses ägare till Däck och bil i de fall avtal innehållande bestämmelser om däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan ägare till Däck och bil samt å andra sidan Däckia. Med Kund avses i annat fall den som lämnat in Däck (dvs. Inlämnaren).

Avtal: Med avtal avses förvaringskontrakt.

Förvaringstidens längd: Förvaringstiden för Däck inlämnade före den 31 maj upphör den 31 december och, för Däck inlämnade före den 31 december, den 31 maj.

1. Pris för däckförvaring

1.1 Förvaring av Däck sker till det pris som Däckia tillämpar enligt vid var tid gällande tjänsteprislista. Betalning för förvaringstjänsten erläggs i förskott, kontant, eller efter sedvanlig kreditkontroll, mot faktura. Vid betalning mot faktura ska betalning vara Däckia tillhanda senast 20 dagar från fakturadatum.

1.2 Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635). Vidare uttas en särskild avgift för betalningspåminnelse och inkasso enligt vid var tid gällande lag.

2. Förvarade Däck

2.1 Under Förvaringstiden tvättar Däckia förvarade Däck, kontrollerar mönsterdjup samt förvarar Däcken på ett fackmannamässigt sätt. Däck är försäkrade till följd av brand-, inbrotts- och vattenskador för kund som saknar en motorfordonsförsäkring som täcker dessa skador, medan Däckia står för självrisken för kund som har en täckande motorfordonsförsäkring.

2.2 Förvaring i strid mot p. 2.1 utgör fel i förvaringen.

2.3 Är Kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Däckias rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Däckias skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.

2.4 Däckias ersättningsskyldighet till Kund på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet.

2.5 Är Kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

2.6 Är Kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes. Har förvaringsuppdraget avslutats får Kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Däckia om att han vill åberopa dröjsmålet.

3. Säkerhet m.m. i förvarade Däck

3.1 Däckia har panträtt i förvarade Däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta avtal. Om Däcken förkommer eller förstörs, har Däckia istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan.

3.2 Är Kunden konsument och sen med betalning får Däckia hålla kvar däcken till dess att Däckia fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Däckias fordran.

3.3 Är Kunden näringsidkare och sen med betalning har Däckia rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarade Däck. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Däckias sammanlagda fordringar täcks. Däckia skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.

3.4 Är Kunden konsument och har kunden inte avhämtat Däcken innan Förvaringstidens utgång gäller beträffande Däckias rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982)

3.5 Är Kunden näringsidkare och har Däcken inte avhämtats innan Förvaringstidens utgång tillfaller Däcken Däckia 3 månader efter Förvaringstidens utgång.

4. Övriga bestämmelser

4.1 Däckia är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära att vi rättar eller raderar personuppgifter genom att kontakta oss via integritet@dackia.se. Utförligare information om vår personuppgiftsbehandling samt kontaktuppgifter hittar du på www.dackia.se/integritet.

4.2 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Däckias skriftliga medgivande.

4.3 Det åligger Kunden att tillse att Däckia har aktuella uppgifter för kallelse till däckskifte.

4.4 Kunden medger att kallelse enligt avtalet skickas till av Inlämnaren till Däckia senast angivna uppgifter. Har kallelse skickats till sådan kontaktuppgift skall Kunden anses delgiven kallelsen.

4.5 Däckia har alltid rätt att utgå ifrån att Inlämnaren - om inte annat särskilt anges på avtalet i samband med incheckning- är ägare av de förvarade Däcken.


Uppdaterat datum 2019-11-18